The first day

Genesis 1:5 “The first day”

Genesis 1:5 in Greek: καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία. Transliteration: And called The God the light day and the darkness called ...
Let There Be Light

Genesis 1:3 “Let there be light”

Genesis 1:3 in Greek: καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω φῶς. καὶ ἐγένετο φῶς. Transliteration: And said The God, "Cause light." Then  light. Genesis 1:3 in Hebrew: .וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי אוֹר; וַיְהִי-אוֹר T...

Genesis 1:2 “Earth was without form”

Genesis 1:2 in Greek: ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. Transliteration: The but earth was unseen and unready and darkness abov...
Big Bang NASA Infographic

Genesis 1:1 “In the beginning”

Genesis 1:1 in Greek: ᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Transliteration: In the beginning made The God the heavens and the earth. Genesis 1:1 in Hebrew: .בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת ...